Usługi PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

 Dysponujemy gronem wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

ppoz 2 — kopia Usługi PPOŻ

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla różnego rodzaju obiektów. Kompleksowa usługa w tym zakresie obejmuje:

 • dokładną inwentaryzację obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń przeciwpożarowych;
 • sprawdzenie obowiązujących w obiekcie procedur ewakuacyjnych lub w przypadku ich braku pomoc w opracowaniu takowych procedur;
 • sporządzenie dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (łącznie z planami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczenia sprzętu ppoż.) w oparciu o dokładne wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • pomoc i doradztwo w zakresie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oraz przekazaniu niezbędnych danych do Państwowej Straży Pożarnej.
ocena Usługi PPOŻ

Ocena zagrożenia wybuchem

Oferujemy dokonanie oceny zagrożenia wybuchem wraz ze sporządzeniem stosownego dokumentu w tym zakresie. Dokładny zakres usługi obejmuje:

 • wskazanie w oparciu o obliczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem;
 • wskazanie w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem czynników mogących zainicjować zapłon;
 • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną (plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji).

Wyżej wymieniona ocena może dodatkowo obejmować doradztwo w zakresie specjalistycznego wyposażenia oraz oznakowania pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem.

dokumenty Usługi PPOŻ

Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Oferujemy opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Kompleksowa usługa w tym zakresie obejmuje:

 • dokonanie kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej;
 • sporządzenie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
 • zaproponowanie działań ograniczających możliwość wybuchu;
 • udział specjalisty w okresowej aktualizacji powyższych działań, wymaganej przepisami.

PAMIĘTAJ! Obowiązek opracowania powyższego dokumentu spoczywa na każdym pracodawcy, który zatrudnia pracowników na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

fire — kopia Usługi PPOŻ

Organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych

W ramach naszych usług oferujemy kompleksową, specjalistyczną pomoc w organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych w obiekcie, w tym m.in.:

 • sprawdzenie obowiązujących w obiekcie procedur ewakuacyjnych lub w przypadku ich braku profesjonalna pomoc w opracowaniu takowych procedur wraz z przeszkoleniem pracowników i osób funkcyjnych;
 • przygotowanie scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • przygotowanie pisma do Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej informującego o organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych z wykorzystaniem dymu pozoracyjnego oraz zainstalowanych w obiekcie systemów przeciwpożarowych, nadzór nad przebiegiem ćwiczeń;
 • sporządzenie profesjonalnego raportu z przebiegu ćwiczeń ewakuacyjnych zawierającego ewentualne uwagi i zalecenia dotyczące poprawy warunków lub/oraz procedur ewakuacyjnych w obiekcie.

UWAGA! Ćwiczenia mogą zostać wzbogacone o udział służb ratowniczych, takich jak: straż pożarna, pogotowie.
Dodatkowo ćwiczenia możemy poszerzyć o pokaz (ćwiczenia) praktycznego gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

  cwiczenia 2 Usługi PPOŻ

  Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  Organizujemy i przeprowadzamy różnorodne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Tematykę i programy szkoleń uzgadniamy bezpośrednio z klientem. Oferujemy następujące metody szkoleń:

  • wykład i prezentacja multimedialna obrazujące specyfikę zagrożenia pożarowego określonej branży, wymogi i warunki ewakuacji, procedury bezpieczeństwa;
  • prezentacja filmów instruktażowych;
  • uczenie przez doświadczenie, czyli praktyczne ćwiczenia gaszenia ognia z użyciem różnych typów i rodzajów gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych.
  gasnica — kopia Usługi PPOŻ

  Dodatkowo oferujemy:

  1. Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.
  2. Przeprowadzanie kompleksowego przeglądu obiektów oraz ich dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i sporządzenie stosownych raportów.
  3. Opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.
   Sporządzamy opinie oraz ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym ekspertyzy budowlane dotyczące dostosowania obiektów do wymogów ppoż. wraz z uzgodnieniem z odpowiednim miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Opracowanie scenariuszy pożarowych.
   Opracowujemy scenariusze współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie na wypadek powstania pożaru.
  5. Opracowanie planów ewakuacyjnych.
   Opracowujemy plany ewakuacyjne dla różnego rodzaju obiektów.
  6. Określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.
   Doradzamy w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.

  Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

  foot Usługi PPOŻ

  Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.