Szkolenia

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się u Klienta.

W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i ochrony Ppoż.

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Pierwsza pomoc

Najważniejsze w ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zdarzeniu – to tak zwane „złote” minuty. Natychmiastowa pomoc udzielona poszkodowanym, zasadniczo zwiększa ich szanse na przeżycie i minimalizuje negatywne następstwa wypadku.Każdy z NAS może być przypadkowym świadkiem wypadku! Dlatego ważnym jest, aby przypadkowy świadek niebezpiecznego zdarzenia, zanim nadejdzie profesjonalny ratunek, potrafił zareagować natychmiast i w sposób właściwy. Im więcej osób będzie potrafiło udzielić pierwszej pomocy, tym poszkodowani będą mieli większe szanse na przeżycie. Tak więc dążyć należy, aby jak najwięcej osób poznawało zasady udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to proste, bez przyrządowe działania, wymagające jedynie podstawowej wiedzy. Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych, dyplomowanych ratowników medycznych, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i sprzętu szkoleniowego (manekiny, aparaty AED, kołnierze ortopedyczne, …)

W sytuacji zagrożenia życia liczy się czas! nadejścia pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Korzyści

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Zakres tematyczny

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 •  organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 •  analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka;
 •  organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;
 •  zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);

problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Korzyści

Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu biura. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dotyczących zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.

Zakres tematyczny

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
 • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;

postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Korzyści

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzy w zakresie kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństw pracy i ergonomii, nowoczesnych rozwiazań techniczno-organizacyjnych, organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy.
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy inżynieryjno – techniczni odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zakres tematyczny

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
  i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
  w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( w szczególności urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjnego, urządzenia zabezpieczającego, środki ochrony indywidualnej)
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zawierających sześciofluorek siarki

Cele szkolenia

Zdobycie wiedzy i wyuczenie pożądanych umiejętności przy wykonywaniu pracy podczas eksploatacji urządzeń zawierających sześciofluorek siarki

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wykonujących pracę przy eksploatacji urządzeń zawierających sześciofluorek siarki

Korzyści

– zdobycie wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się urządzeniami będącymi na wyposażeniu stanowisk pracy, zwłaszcza sprzętem ochrony indywidualnej podczas pracy przy eksploatacji urządzeń zawierających sześciofluorek siarki.
– poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.

Zakres tematyczny

– zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem prac z urządzeniami zawierającymi sześciofluorek siarki
– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
– regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

  Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z uwzględnieniem pracy na wysokości

  Cele szkolenia

  Zdobycie wiedzy i wyuczenie pożądanych umiejętności przy wykonywaniu pracy na wysokości

  Adresaci szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wykonujących pracę na wysokości

  Korzyści

  – zdobycie wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy, zwłaszcza sprzętem ochrony indywidualnej podczas pracy na wysokości.
  – poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.

  Zakres tematyczny

  – zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości
  – zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  – regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

  Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

  Adresaci szkolenia

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Korzyści

  Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Zapoznanie się z  zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

  Zakres tematyczny

  • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
  Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp

  Cele szkolenia

  Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Adresaci szkolenia

  Szkolenie rekomendowane jest dla pracodawców, którzy będą wykonywać zadania służby BHP

  Korzyści

  Uczestnicy uzyskają wiedzę jak:
  1. Rozpoznania  zagrożenie i im zapobiegać
  2. prawidłowo przygotować ocenę ryzyka zawodowego
  3. przygotować szkolenie z zakresu BHP

  Zakres tematyczny

  1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego
  2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
  3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
  5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
  6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
  8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
  9. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

   Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

   foot Szkolenia

   Nadzór BHP, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie postępowań powypadkowych, tworzenie wymaganej dokumentacji, opracowanie instrukcji stanowiskowych, opracowani instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.